Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 29.03.2018r.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

do procedury ROZEZNANIA RYNKU  Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu realizujące
proj. partner. "Reintegracja  i aktywizacja- klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie z MCPR w Zamościu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizaję:

szkolenia komputerowego ECDL z przygotowaniem do egzaminu ECDL Base powierza się firmie :
SERWISKOM Mariusz Bojarczuk 22-400 Zamość ul. Sadowa 6.

 

Kazimierz Wojtowicz- koordynator proj. partner.

 

Zapytanie ofertowe na usługi szkolenie komputerowe ECDL dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

Zamość, 06.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje proj. "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL z przygotowaniem do egzaminu ECDL Base, w ramach projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS oraz środków własnych, dla 16 uczestników Klubu Integracji Społecznej (KIS), w 4 Edycjach.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24 tel./ fax 84 6385907, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. strona internetowa: www.nowa-szansa.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone wg zasad rozeznania rynku, określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministra Rozwoju i Finansów (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL ECDL z egzaminem ECDL Base dla 16 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach partnerskiego proj. "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia", w 4 Edycjach.

1

Przedmiot zamówienia

Usługi

2

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Usługi szkolenia komputerowego/CPV/ 80533100-0

3

Nazwa szkolenia

Szkolenie komputerowe ECDL z przygotowaniem do  egzaminu ECDL Base

4

Źródło finansowania

Środki UE w ramach EFS, Bużetu państwa oraz środki własne

5

Liczba uczest. szkolenia

16 osób, w 4 Edycjach po 4 uczestników

6

Charakterystyka uczestników szkolenia

Szkolenie dla osób bezrobotnych określonych III profilem pomocy
w PUP lub biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, które przeszły proces reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, mieszkańców Zamościa.

7

Cel szkolenia

Cel: zdobycie/uzupełnienie wiedzy podstaw. pracy z komputerem
i w sieci, internet, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, kopiowanie/przenoszenie danych na nośniki elektroniczne.

Nabycie kwalifikacji i kompetencji w zakresie korzystania z kom-putera na poziomie ECDL Base- umożliwi uczest. funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym i na rynku pracy.

8

Termin realizacji szkolenia

4 Edycje: marzec-kwiecień 2018; paździer.-listopad 2018;
paździer.-listopad 2019; grudzień 2019-styczeń 2020.

9

Liczba godz. szkolenia

80 h - przypadająca na 1 uczestnika

10

Sposób prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadz. w formie zajęć teoretycznych i praktycznych
5 h/dzień (1godz.szkol. = 45min.). Do czasu zajęć nie wlicza się przerw i godzin przewidzianych na egzaminy. Szkolenie może być realizowane również w soboty - za zgodą wszystkich uczest.

11

Zakres tematyczny szkolenia

Zakres szkolenia powinien obejmować:

MODUŁ Z GRUPY BASE- B1- PODSTAWY PRACY Z KOM-PUTEREM Obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych, ćwiczenia praktycz.

MODUŁ Z GRUPY BASE- B2 - PODSTAWY PRACY W SIECI Obejmuje podstawowe umiejętności związane z Internetem i usłu-gami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszu-kiwaniem informacji (bezpieczne podróże po stronach www.) komunikacją online i pocztą elektroniczną, ćwiczenia praktycz.

MODUŁ Z GRUPY BASE - B3 - PRZETWARZANIE TEKSTÓW Pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i druko-wania, ćwiczenia prakt.

MODUŁ Z GRUPY BASE - B4 - ARKUSZE KALKULACYJNE

Pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalku-lacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfi-kowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, ćwiczenia praktyczne.

 

12

Baza sprzętowa i lokalowa

Szkolenie prowadzone w siedzibie KIS w Zamościu przy ul. Św.  Piątka 24 - Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu.

13

Kadra wykonująca szkolenie

Szkolenie powinna prowadzić wykwalifikowana kadra - osoby posiadające doświadczenie w zakresie obejmującym zamówienie min. 2 lata, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie.

14

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest:

- opracować i przedłożyć Program szkolenia z Harmonogramem,
z uwzględnieniem zakresu szkolenia dla danej Edycji (określenie dni i godz. zajęć), co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia; - do oznaczenia logotypem RPOWL, UE i EFS, materiałów szkole-niowych, zaświadczeń wydawanych kursantom;

- przyjąć i aktywizować każdego ucest., w sposób umorzliwiający zdanie e

15

Rodzaj dokumentu potwier-dzające ukończenie szkole-nia/ uzyskanie kwalifikacji

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo i ukończenie szkolenia.gzaminu CDL

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest realizować od dnia zawarcia umowy do lutego 2020. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zlecenie w 4 Edycjach tj.: marzec-kwiecień 2018; paździer.-listopad 2018; paździer.-listopad 2019; grudzień 2019-stycz.2020. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

2. Miejsce świadczenia usługi: KIS w Zamościu przy ul. Św. Piątka 24, woj. lubelskie.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy spełniający warunek określony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie min. 2-letnie w pracy z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi ubóstwem/ wykluczeniem społecznym oraz dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku informatyka lub równoważnym.

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄRZADZENIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać cenę brutto za przeprowadzenie usługi oraz cenę w przeliczeniu na

1 uczestnika zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ofertę z załącznikami należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wypełnioną w języku polskim, czytelną, bez błędów (oferty z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane), papierowo lub mailowo.

3. Oferta i wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy/ instytucji szkoleniowej/ trenera. Jeżeli Oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo/ upoważnie-nie w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Oferty Wykonawców niespełniających wyżej wymienionych warunków zostaną odrzucone

z postępowania.

6. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 • Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w części V (załącznik nr 2 pkt 1).
 • Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych w części V pkt 2.
 • Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części VII.
 • Przedstawi nieprawdziwe informacje.
 • Złoży ofertę po terminie.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę należy wypełnić w języku polskim, wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z pozostałymi załącznikami i złożyć w terminie do dnia 16 marca 2018 do godz. 15.00, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście w siedzibie SNSwZ przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Koperta/teczka/folder/e-mail zawierające ofertę powinny być opatrzone dopiskiem: "Oferta-przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL".

VIII. WYBÓR OFERTY

1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert - max 3 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę pkt za złożoną ofertę.

 

IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100 pkt):
a) Koszt usługi szkoleniowej WAGA KRYTERIUM 60% = 60 pkt
Metodologia liczenia punktów, w kryterium cena:
 • cena najniższa = max ilość w kryterium
 • punkty dla pozostałych ofert oblicza się następująco oferta z najniższą ceną / cena badanej oferty x 60
b) Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi ubóstwem/ wykluczeniem społecznym WAGA KRYTERIUM 20% = 30 pkt
 • 2 lata = 20 pkt
 • 2- 3 lat i powyżej 3 lat = 30 pkt
c) Materiały szkoleniowe WAGA KRYTERIUM 10% = 10 pkt
 • Wykonawca uzupełni materiały szkoleniowe skryptem autorskim prowadzonych zajęć zawierającym najważniejsze informacje omawiane na zajęciach w postaci wydruku trwałego - Wykonawca otrzyma 10 pkt
2. Ocena łączna oferty będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowią-cych sumę podanych wyżej kryteriów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania: 
a)  w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez Oferenta, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku
o dofinansowanie projektu,
b)  w sytuacji, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie Ofertowe- Szkol. komputer. 07.03.2018
Formul. Załącz. Nr1 szkol.komp.  11.1 EFS
Formul. Załącz. Nr2 szkol.komp.  11.1 EFS
Formul. Załącz. Nr3 szkol.komp.  11.1 EFS

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamość, dnia 28.02.2018r.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

do procedury ROZEZNANIA RYNKU  Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu realizujące
proj. partner. "Reintegracja  i aktywizacja- klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie z MCPR w Zamościu w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizaję:

usługa cateingowa zajęć/warsztatów KIS powierza się :

a) MARYNIA Maria Ryń 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2, oraz

b) Cateringowa Spółdzielnia Socjalna Jagienka 22-400 Zamość ul. Lwowska 30/50,

zaproponowane ceny jednostkowe obiadu - obu firm są do przyjęcia, zgodne ze Szczegółowym budżetem projektu.

 

Kazimierz Wojtowicz- koordynator proj. partner.

 

Zapytanie ofertowe na usługi kateringowe zajęć/warszt. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

Formularz dot.: zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30000 Euro (art. 4 pkt 8 Pzp) oraz Rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tyś. PLN netto do 50 tyś. PLN netto włącznie (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

FORMULARZ OFERTOWY

na zamówienie o wartości powyżej 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto

Zamawiający:  Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, ul. Św. Piątka 24, 22-400 Zamość zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia:

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi kateringowe: obiady dla 10 uczest. zajęć/warsztatów Klubu Integracji Społecznej, od luty 2018 do 31 grudzień 2019 roku, na potrzeby realizacji partnerskiego projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" realizowanego w ramach Regional-nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS oraz środków własnych.
Powyższe zamówienie będzie realizowane na koszt Wykonawcy, produkty dostarczane do KIS
w Zamościu przy ul. Św. Piątka 24.
2. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                            
Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków: obiad dwudaniowy dla 10 uczest. w Klubu Integracji Społecznej (dalej: KIS, przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu).
Przedmiot zamówienia według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55 3000000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.                                                                        
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                                                                
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczest. KIS z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach, w okresie od luty 2018 do grudzień 2019, z wyłącze-niem przerw w pracy SNSwZ określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu dostawy posiłków, jeżeli nastąpią zmiany harmonogramu realizacji projektu.                                                                                                        
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:                        
- jadłospis urozmaicony: w ciągu tygodnia nie ma powtarzalności tego samego rodzaju posiłku;
- potrawy lekkostrawne, sporządzane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało 
przetworzonych z uwzględnieniem sezonowości (świeża zielenina), z małą ilością konserwantów;
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy mięsne gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, surówki surowe lub warzywa gotowane;                                                                             
- w przypadku dań mięsnych należy serwować sztuki mięsa. Zalecane jest stosowanie: tłuszczów
roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz;
- wyklucza się posiłki typu fastfood lub przygotowywane z proszku, na bazie suszu bądź półpro-
duktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.);                                                                            
- przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz obowiązujące
normy żywienia, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.
W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy uczest.), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków- suchy prowiant, Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania zamówienia.                 
Obiady muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.                                                                                         
3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji proj., w okresie od  
luty 2018 do grudzień 2019 r. Przewidywana ilość wydanych posiłków w trakcie trwania zamówie-nia wynosić będzie ok. 80 obiadów miesięcznie. Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba ma charakter szacunkowy, a rzeczywista liczba posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb i uzależ-niona będzie od obecności uczest. w KIS. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy (telefonicznie) o liczbie uczest., którzy będą korzystać z posiłków danego dnia do godz. 9:00. Zamawiający oświadcza również, iż termin wykonania zamówienia może ulec zmianie.
4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek określony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.         
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Pytania muszą być formułowane na piśmie, faksem/ drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych
i merytorycznych jest Pan Kazimierz Wojtowicz- Koordynator proj.                                                   
6. Opis przygotowania oferty.                                                                                                                
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pisemnie, papierowo lub mailowo. Powinna zawierać następujące dokumenty: Formularz ofertowy- Załącznik nr 1, Oświadczenie 
o braku powiązań z Zamawiającym- Załącznik nr 2, Deklaracja zawarcia umowy o wykonanie
i dostarczanie posiłków- Załącznik nr 3 - parafowana przez Oferenta.                                                
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezento-wania firmy w obrocie gospodarczym. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważ-nionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane,
w przypadku ofert przesyłanych listownie: "Oferta na dostawę posiłków dla uczestników KIS".  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                               
7. Okres gwarancji i warunki płatności (sposób płatności, termin zapłaty)                                          
Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  55300000-3.
Płatność przelewem w terminie określonym umową, od dnia otrzymania faktury, uzależnione od dostępności środków zaliczki dotacji na realizację projektu.                                                            
8. Termin związania ofertą.                                                                                                                   
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
9.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.                                                                                
Ofertę należy złożyć w siedzibie SNSwZ przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu, za pośrednictwem poczty, w kopercie opisanej pod nazwą i adresem Wykonawcy.Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 28-02-2018 do godz. 15:00.                                    
10. Kryteria oceny ofert i ich waga oraz sposób oceny ofert (cena, aspekt prozatrudnieniowy). 
Wybór Wykonawcy nastąpi niezwłocznie. Ze złożonych ofert zostanie sporządzone zestawienie. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną/ mailową. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.                                                                             
11. Opis sposobu obliczania ceny oferty. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych.                                            
12. Opis kryteriów oceny ofert. Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę n/w kryteria:
(1) Cena brutto w PLN: 70%. Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. wg następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*70, gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
Cof - cena podana w ofercie;                                                                                                             
(2) Aspekty społeczne i prozatrudnieniowe: 30%. W celu spełnienia kryterium Wykonawca,
z chwilą realizacji zamówienia, deklaruje możliwość przyjęcia co najmniej 1 uczest. KIS do:  
- odbywania prac społecznie użytecznych (dalej: PSU) przez 5-miesięcy, tj. wykonywanie powie-
rzonej pracy np. pomoc kucharza przez skierowanego/-ych uczest. u pracodawcy (Art. 73a.1.
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (dalej: uopzirp), w wymiarze do 10 godz.
w tygodniu i do 40 godz./m-c. Wypłatę świadczeń i rozliczenie PSU prowadzi SNSwZ, lub
- na staż do 5-miesięcy zgodnie z uopzirp, oraz możliwością zatrudnienia osoby wspieranej i akty-
wizowanej tj. zatrudnioną przez co najmniej 3 m-ce w wymiarze min. 1/2 etatu lub umowę zlecenie
z kwotą wynagrodzenia równą/ wyższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę.                          
Oferty oceniane będą punktowo 0- 30 pkt. za powyższe kryterium wg następujących zasad:

Liczba punktów w zależności od aktywizowanych uczest. KIS

Liczba aktywizowanych uczest. KIS w ramach PSU

Liczba aktywizowanych uczest.
w ramach stażu z ewentualnym podtrzymaniem w zatrudnieniu

10 pkt za 1 osobę , 20 pkt za 2 osoby, 30 pkt za 3 i więcej osób

Liczba deklarowa:
.......

Liczba deklarowa:
.......

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania:                                                     
a)  w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku
o dofinansowanie projektu,                                                                                                                    
b)  w sytuacji, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na realizację zamówienia. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.                                                                                                                              
Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.                                                   

12. Załączniki: Formularz ofertowy zamówienia, Formularz ofertowy do zapytania ofertowego, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Projekt umowy.

Zał.1- 11.1EFS 2018

Zał.2- 11.1EFS 2018

Zał.3- 11.1EFS 2018

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego zycia"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przesyła informacje o rozpoczęciu realizacji projektu z prośbą o umieszczenie nw. informacji na stronie Stowarzyszenia Nowa Szansa oraz MCPR.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  Wsparcie i pom...

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00
 • Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

  Wtorek, 28. Lipiec 2020 00:00
 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18