Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Zapytanie ofertowe na usługi kateringowe zajęć/warszt. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej

Formularz dot.: zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30000 Euro (art. 4 pkt 8 Pzp) oraz Rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tyś. PLN netto do 50 tyś. PLN netto włącznie (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

FORMULARZ OFERTOWY

na zamówienie o wartości powyżej 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto

Zamawiający:  Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, ul. Św. Piątka 24, 22-400 Zamość zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia:

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi kateringowe: obiady dla 10 uczest. zajęć/warsztatów Klubu Integracji Społecznej, od luty 2018 do 31 grudzień 2019 roku, na potrzeby realizacji partnerskiego projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" realizowanego w ramach Regional-nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS oraz środków własnych.
Powyższe zamówienie będzie realizowane na koszt Wykonawcy, produkty dostarczane do KIS
w Zamościu przy ul. Św. Piątka 24.
2. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                            
Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków: obiad dwudaniowy dla 10 uczest. w Klubu Integracji Społecznej (dalej: KIS, przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu).
Przedmiot zamówienia według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55 3000000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.                                                                        
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                                                                
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczest. KIS z odbiorem odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach, w okresie od luty 2018 do grudzień 2019, z wyłącze-niem przerw w pracy SNSwZ określonych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu dostawy posiłków, jeżeli nastąpią zmiany harmonogramu realizacji projektu.                                                                                                        
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:                        
- jadłospis urozmaicony: w ciągu tygodnia nie ma powtarzalności tego samego rodzaju posiłku;
- potrawy lekkostrawne, sporządzane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało 
przetworzonych z uwzględnieniem sezonowości (świeża zielenina), z małą ilością konserwantów;
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy mięsne gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, surówki surowe lub warzywa gotowane;                                                                             
- w przypadku dań mięsnych należy serwować sztuki mięsa. Zalecane jest stosowanie: tłuszczów
roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz;
- wyklucza się posiłki typu fastfood lub przygotowywane z proszku, na bazie suszu bądź półpro-
duktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.);                                                                            
- przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz obowiązujące
normy żywienia, ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.
W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy uczest.), Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków- suchy prowiant, Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania zamówienia.                 
Obiady muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.                                                                                         
3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji proj., w okresie od  
luty 2018 do grudzień 2019 r. Przewidywana ilość wydanych posiłków w trakcie trwania zamówie-nia wynosić będzie ok. 80 obiadów miesięcznie. Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba ma charakter szacunkowy, a rzeczywista liczba posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb i uzależ-niona będzie od obecności uczest. w KIS. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy (telefonicznie) o liczbie uczest., którzy będą korzystać z posiłków danego dnia do godz. 9:00. Zamawiający oświadcza również, iż termin wykonania zamówienia może ulec zmianie.
4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek określony w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.         
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Pytania muszą być formułowane na piśmie, faksem/ drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych
i merytorycznych jest Pan Kazimierz Wojtowicz- Koordynator proj.                                                   
6. Opis przygotowania oferty.                                                                                                                
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pisemnie, papierowo lub mailowo. Powinna zawierać następujące dokumenty: Formularz ofertowy- Załącznik nr 1, Oświadczenie 
o braku powiązań z Zamawiającym- Załącznik nr 2, Deklaracja zawarcia umowy o wykonanie
i dostarczanie posiłków- Załącznik nr 3 - parafowana przez Oferenta.                                                
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezento-wania firmy w obrocie gospodarczym. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważ-nionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane,
w przypadku ofert przesyłanych listownie: "Oferta na dostawę posiłków dla uczestników KIS".  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                               
7. Okres gwarancji i warunki płatności (sposób płatności, termin zapłaty)                                          
Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  55300000-3.
Płatność przelewem w terminie określonym umową, od dnia otrzymania faktury, uzależnione od dostępności środków zaliczki dotacji na realizację projektu.                                                            
8. Termin związania ofertą.                                                                                                                   
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
9.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.                                                                                
Ofertę należy złożyć w siedzibie SNSwZ przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu, za pośrednictwem poczty, w kopercie opisanej pod nazwą i adresem Wykonawcy.Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 28-02-2018 do godz. 15:00.                                    
10. Kryteria oceny ofert i ich waga oraz sposób oceny ofert (cena, aspekt prozatrudnieniowy). 
Wybór Wykonawcy nastąpi niezwłocznie. Ze złożonych ofert zostanie sporządzone zestawienie. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną/ mailową. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.                                                                             
11. Opis sposobu obliczania ceny oferty. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych.                                            
12. Opis kryteriów oceny ofert. Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę n/w kryteria:
(1) Cena brutto w PLN: 70%. Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. wg następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*70, gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
Cof - cena podana w ofercie;                                                                                                             
(2) Aspekty społeczne i prozatrudnieniowe: 30%. W celu spełnienia kryterium Wykonawca,
z chwilą realizacji zamówienia, deklaruje możliwość przyjęcia co najmniej 1 uczest. KIS do:  
- odbywania prac społecznie użytecznych (dalej: PSU) przez 5-miesięcy, tj. wykonywanie powie-
rzonej pracy np. pomoc kucharza przez skierowanego/-ych uczest. u pracodawcy (Art. 73a.1.
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (dalej: uopzirp), w wymiarze do 10 godz.
w tygodniu i do 40 godz./m-c. Wypłatę świadczeń i rozliczenie PSU prowadzi SNSwZ, lub
- na staż do 5-miesięcy zgodnie z uopzirp, oraz możliwością zatrudnienia osoby wspieranej i akty-
wizowanej tj. zatrudnioną przez co najmniej 3 m-ce w wymiarze min. 1/2 etatu lub umowę zlecenie
z kwotą wynagrodzenia równą/ wyższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę.                          
Oferty oceniane będą punktowo 0- 30 pkt. za powyższe kryterium wg następujących zasad:

Liczba punktów w zależności od aktywizowanych uczest. KIS

Liczba aktywizowanych uczest. KIS w ramach PSU

Liczba aktywizowanych uczest.
w ramach stażu z ewentualnym podtrzymaniem w zatrudnieniu

10 pkt za 1 osobę , 20 pkt za 2 osoby, 30 pkt za 3 i więcej osób

Liczba deklarowa:
.......

Liczba deklarowa:
.......

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania:                                                     
a)  w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku
o dofinansowanie projektu,                                                                                                                    
b)  w sytuacji, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na realizację zamówienia. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę.                                                                                                                              
Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.                                                   

12. Załączniki: Formularz ofertowy zamówienia, Formularz ofertowy do zapytania ofertowego, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Projekt umowy.

Zał.1- 11.1EFS 2018

Zał.2- 11.1EFS 2018

Zał.3- 11.1EFS 2018

 

Projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego zycia"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przesyła informacje o rozpoczęciu realizacji projektu z prośbą o umieszczenie nw. informacji na stronie Stowarzyszenia Nowa Szansa oraz MCPR.

Więcej…
 

Co za nami, w KIS

W KIS zbliżamy się do końca realizacji działań w 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020, współfinans. ze źródeł krajowych.

Więcej…
 

 

Co nowego w KIS

Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Stowarzyszeniu Nowa Szansa w Zamościu przyjął w II półroczu 2016 roku 17 nowych uczestników (osoby objęte kontraktami socjalnymi) -rozpoczęto realizację 2 proj. partnerskich w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu- nowy wymiar 2020 - współfinansowane z dotacji: MRPiPS, Prezydenta Miasta Zamość i Województwa Lubelskiego reprezent. przez ROPS w Lublinie.

Partnerzy KIS: MCPR i PUP w Zamościu, Stowarzysz. Zamojskie Centrum Wolontariatu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Polski Czerwony Krzyż Zarz. Rejonowy w Zamościu i Przedszkole Miejskie nr 7 z O/Integracyjnym.

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00