Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Podmiot zatrudnienia

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu realizuje projekt pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.", którego partnerem jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowy Urząd Pracy. Projekt jest realizowany od dnia 25 czerwca 2015 do 31 grudnia 2016 r. i finansowany ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji w kwocie 50000,00 zł oraz ze środków własnych realizatorów, w wysokości 32572,00 zł (39,5 %).
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu prowadzącym Klub Integracji Społecznej (KIS) a Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu oraz pracodawcami, a także promocja zatrudnienia wspieranego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jak również efektywna integracja społeczna 11 uczestników KIS, mieszkańców Miasta Zamość.

 

Więcej…
 

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilotażowy projekt "Integracja społeczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zrekrutował uczestników do udziału w projekcie. Na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach PAI ogłosił otwarty konkurs, do realizacji, którego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie pożądanych przez pracodawców "kompetencji miękkich" w podjęciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zajęć i warsztatów integracji społecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Więcej…
 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację 2 zadań publicznych:

I. Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2014/2015;

Partnerski projekt realizowany w okresie 10 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 r., współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu".
W I-połowie czerwca br. zrekrutowano 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w zadaniu. W oparciu o zawarte kontrakty socjalne (zawierają pracownicy socjalni MCPR w Zamościu) procesem reintegracji społeczno-zawodowej objęto10 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej przy SNSwZ.
Zajęcia merytoryczne wg Programu, od dnia 18 czerwca br. rozpoczęły cykl edukacyjno-szkoleniowy w ramach Zadania Nr 1 w 2014 r. Projekt obejmuje m.in.:

 • prowadzenie zajęć i warsztatów aktywnej integracji, szkolenie konserwator terenów zewnętrznych z oczyszczaniem opasek przyjezdniowych i chodników (robotnik gospodarczy);

 • wizytę studyjną do "Wioski Gotów" w Masłomęczu i CIS Mieniany-działania motywacyjne, integrujące grupę oraz poznanie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PeS);

 • w ramach reintegracji zawodowej uczestników w 2014 i 2015 roku zostaną zorganizowane i prowadzone przez SNSwZ prace społecznie użyteczne (PSU) w jednostkach użyteczności publicznej: 8 osób do 3,5 miesiąca w 2014 oraz 6 osób do 4 miesięcy w 2015 r.

 • zatrudnienie wspierane w 2015 r. prowadzone przy ścisłej współpracy SNSwZ i PUP w Zamościu, w tym 6 osób otrzyma zatrudnienie w SNSwZ (etat przez 2 miesiące).

II. Usługa prowadzenia zajęć reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 14 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu;

usługa zlecona MCPR w Zamościu w ramach realizacji projektu systemowego, współfinansowana ze środków EFS pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa".
3 lipca 2014r. SNSwZ rozpoczęło realizację usługi. Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej odbywają się we wtorki i czwartki, z terminem realizacji do 28 lutego 2015r.
Proces reintegracji społeczno-zawodowej obejmuje:

 • warsztaty aktywizacyjne i samopomocowe z formułowaniem grupy samopomocowej,

 • warsztaty szkoleniowo-edukacyjne przygotowujące uczestników do pełnienia ról społecznych i zawodowych,

 • warsztaty z przedsiębiorczości/ ekonomii społecznej,

 • działania z zakresu reintegracji zawodowej, w tym organizacja i prowadzenie PSU dla min. 10 osób objętych wsparciem,

 • wyjazdowa integracja grupy (Zwierzyniec i okolice).

Uczestnicy podczas zajęć w KIS nabędą praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne (zajęcia komputerowe z Internetem), jak rozmawiać z pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia z autoprezentacji uzmysłowią uczestnikom jak ważny jest własny wizerunek i sposób zaprezentowania się. W późniejszym okresie uczestnicy dowiedzą się jak założyć stowarzyszenie lub spółdzielnię socjalną bądź podjąć własną działalność gospodarczą.
Przeprowadzenie powyższych działań ma na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestników KIS umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Reintegracja zawodowa da możliwość nauczenia się pracy zespołowej i bycia odpowiedzialnym w ramach wykonywania PSU.

 

 

 

Zapraszamy do czynnego udziału w projekcie "Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim" .

Więcej informacji na stronie http://www.eslubelskie.pl/strona,ogloszenie-o-naborze-formularzy-rekrutacyjnych-do-projektu-wsparcie-in

Załączniki:

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: "Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko - zamojskim", który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu - Partner wspierający.

 

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020  Wsparcie i pom...

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00
 • Projekt partner. SNSwZ + MCPR + PUP w Zamościu "KIS- klucz do lepszego życia" 2020

  Wtorek, 28. Lipiec 2020 00:00
 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18