Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

"Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2015"

W czerwcu 2015r. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) przy współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu przeprowadziło rekrutację uczestników Klubu Integracji Społecznej (KIS). Od 15 czerwca do 25 czerwca 2015r. zrekrutowano grupę 11 osób, które spełniały kryterium naboru: osoby bezrobotne (objęte II profilem pomocy przez PUP w Zamościu), korzystające z pomocy społecznej, mieszkańcy Zamościa w wieku od 18 do 60 lat, które zawarły kontrakty socjalny.

Uczestnicy brali czynny udział w 6-miesięcznym cyklu edukacyjno-szkoleniowym, m.in. w zajęciach/warsztatach aktywnej integracji z nabywaniem umiejętności społecznych, warsztatach kształtowania postawy proaktywnej, autoprezentacji i wielowymiarowości ekonomii społecznej, wg Programu (2x w tyg. po 5 godz., łącznie 38 dni). W każdym dniu zajęć SNSwZ gwarantowało uczestnikom serwis kawowy, gorący poczęstunek, materiały dydaktyczne, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo socjalne.

W ramach aktywnej integracji, SNSwZ zorganizowało i przeprowadziło wizytę studyjną do Podmiotu Ekonomii Społecznej (PeS) "Wioska Gotów w Masłomęczu". Przy współpracy z Partnerami, zostało przeprowadzone 2 dniowe Seminarium wyjazdowe z warsztatami w Krasnobrodzie oraz piknik integracyjny z konkursami. Przybliżyło to uczestnikom ideę zatrudnienia socjalnego/wspieranego, a pracodawcom wynikające z niego korzyści. Skupienie przedstawicieli 3 sektorów dało możliwość wzajemnego poznania się i nawiązania kontaktów. Podjęte działania przyczyniły się do integracji grupy.


Więcej…
 

PAI'2015

 

Wspólna aktywizacja SNSwZ i PUP w Zamościu na rzecz osób oddalonych od rynku pracy (PAI'2015)

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie od 13 maja do 01 grudnia 2015 r. realizowało zadanie publiczne "Integracja Społeczna bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2015r." (PAI'2015) współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP). Celem projektu była efektywna integracja społeczna z kształtowaniem postawy aktywnej w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych o ustalonym profilu pomocy III (30 uczestników PAI'2015).

W programie brały udział 2 grupy z Miasta Zamość oraz 1 grupa z gminy Szczebrzeszyn- każda z nich liczyła do 10 uczestników. Jedna z zamojskich grup odbyła 3 edycje (łącznie 6 miesięcy). Edycja obejmowała 2 miesiące zajęć integracyjnych w SNSwZ (10 godz./tydz.) i równolegle 2 m-ce wykonywania prac społecznie użytecznych (PSU) w jednostkach użyteczności publicznej.

Stowarzyszenie w ramach PAI'2015 zorganizowało i przeprowadziło cykl integracyjno- edukacyjny, obejmujący: nabywanie i rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie postawy proaktywnej oraz przygotowanie do zatrudnienia/ zatrudnienia wspieranego.
Podczas zajęć/ warsztatów uczest. nabywali kompetencje z zakresu odpowiedzialności i sumienności w życiu osobistym/ zawodowym, współpracy w grupie, zmiany postawy z roszczeniowej na aktywną.

Na prośbę kierownictwa PUP w Zamościu SNSwZ przyjęło organizację i prowadzenie PSU dla 2 uczest., na własnych środkach.
Dnia 20.08.2015 r. SNSwZ zorganizowało dla uczestników PAI'2015 (II grupy z M. Zamość) wizytę studyjną do "Wioski Gotów w Masłomęczu". Wyjazd miał charakter integracyjno - edukacyjny m.in. prowadzone były pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł (garncarstwo, tkactwo, robienie biżuterii), pokazy walk, strzelanie z łuku oraz prezentacja dawnej kuchni.

Więcej…
 

Podmiot zatrudnienia

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu realizuje projekt pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.", którego partnerem jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i Powiatowy Urząd Pracy. Projekt jest realizowany od dnia 25 czerwca 2015 do 31 grudnia 2016 r. i finansowany ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dotacji w kwocie 50000,00 zł oraz ze środków własnych realizatorów, w wysokości 32572,00 zł (39,5 %).
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu prowadzącym Klub Integracji Społecznej (KIS) a Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu oraz pracodawcami, a także promocja zatrudnienia wspieranego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jak również efektywna integracja społeczna 11 uczestników KIS, mieszkańców Miasta Zamość.

 

Więcej…
 

Realizacja projektu PAI przez SNSwZ

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) w okresie 01.09.-30.11.2014 realizuje pilotażowy projekt "Integracja społeczna bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2014 r. (PAI)".

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (PUP) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej zrekrutował uczestników do udziału w projekcie. Na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, w ramach PAI ogłosił otwarty konkurs, do realizacji, którego wybrano SNSwZ.

Cel projektu to przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy, przygotowanie do radzenia sobie na trudnym regionalnym rynku - poprzez nabywanie i utrwalenie pożądanych przez pracodawców "kompetencji miękkich" w podjęciu pracy lub samozatrudnieniu.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu grupowych zajęć i warsztatów integracji społecznej oraz doradztwa indywidualnego z bezrobotnymi (o ustalonym profilu pomocy III) ukierunkowanej na kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Więcej…
 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu rozpoczęło realizację 2 zadań publicznych:

I. Klub Integracji Społecznej partnerem Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu w realizacji kontraktów socjalnych-edycja 2014/2015;

Partnerski projekt realizowany w okresie 10 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 r., współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu".
W I-połowie czerwca br. zrekrutowano 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w zadaniu. W oparciu o zawarte kontrakty socjalne (zawierają pracownicy socjalni MCPR w Zamościu) procesem reintegracji społeczno-zawodowej objęto10 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej przy SNSwZ.
Zajęcia merytoryczne wg Programu, od dnia 18 czerwca br. rozpoczęły cykl edukacyjno-szkoleniowy w ramach Zadania Nr 1 w 2014 r. Projekt obejmuje m.in.:

 • prowadzenie zajęć i warsztatów aktywnej integracji, szkolenie konserwator terenów zewnętrznych z oczyszczaniem opasek przyjezdniowych i chodników (robotnik gospodarczy);

 • wizytę studyjną do "Wioski Gotów" w Masłomęczu i CIS Mieniany-działania motywacyjne, integrujące grupę oraz poznanie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PeS);

 • w ramach reintegracji zawodowej uczestników w 2014 i 2015 roku zostaną zorganizowane i prowadzone przez SNSwZ prace społecznie użyteczne (PSU) w jednostkach użyteczności publicznej: 8 osób do 3,5 miesiąca w 2014 oraz 6 osób do 4 miesięcy w 2015 r.

 • zatrudnienie wspierane w 2015 r. prowadzone przy ścisłej współpracy SNSwZ i PUP w Zamościu, w tym 6 osób otrzyma zatrudnienie w SNSwZ (etat przez 2 miesiące).

II. Usługa prowadzenia zajęć reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 14 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu;

usługa zlecona MCPR w Zamościu w ramach realizacji projektu systemowego, współfinansowana ze środków EFS pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa".
3 lipca 2014r. SNSwZ rozpoczęło realizację usługi. Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej odbywają się we wtorki i czwartki, z terminem realizacji do 28 lutego 2015r.
Proces reintegracji społeczno-zawodowej obejmuje:

 • warsztaty aktywizacyjne i samopomocowe z formułowaniem grupy samopomocowej,

 • warsztaty szkoleniowo-edukacyjne przygotowujące uczestników do pełnienia ról społecznych i zawodowych,

 • warsztaty z przedsiębiorczości/ ekonomii społecznej,

 • działania z zakresu reintegracji zawodowej, w tym organizacja i prowadzenie PSU dla min. 10 osób objętych wsparciem,

 • wyjazdowa integracja grupy (Zwierzyniec i okolice).

Uczestnicy podczas zajęć w KIS nabędą praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne (zajęcia komputerowe z Internetem), jak rozmawiać z pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia z autoprezentacji uzmysłowią uczestnikom jak ważny jest własny wizerunek i sposób zaprezentowania się. W późniejszym okresie uczestnicy dowiedzą się jak założyć stowarzyszenie lub spółdzielnię socjalną bądź podjąć własną działalność gospodarczą.
Przeprowadzenie powyższych działań ma na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestników KIS umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Reintegracja zawodowa da możliwość nauczenia się pracy zespołowej i bycia odpowiedzialnym w ramach wykonywania PSU.

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00