Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Projekt partnerski "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" (2-Edycja), współfinans. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 11.1 RPO WL na lata 2014-2020.

W II-połowie 2018 Personel projektu (ze SNSwZ i MCPR) wraz z pracownikami socjalnymi  monitorował realizację działań, aktywność oraz postęp reintegracji i aktywizacji: 10 uczestników w Klubie Integracji Społecznej (dalej: KIS), w tym  2 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dalej: uczest.).

W ramach proj. SNSwZ skierowł na staż 5 uczest., w tym 3 uczest. odbywało staż w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, z możliwością zatrudnienia. Pomimo licznych rozmów i motywowania stażystów (uczest. po szkoleniu zawodowym), dowożenia do miejsca pracy - wykonywanie pracy sortowacza odpadów przerosło możliwości psychofizyczne tych osób.

Pracownicy socjalni MCPR sukcesywnie, w zależności od zaangażowania uczest. i realizowanych postanowień - zamykali kontrakty socjalne z osobami, które kończyły wsparcie w KIS lub staże.

Zajęcia w Klubie odbywały się cyklicznie w każdym tygodniu po 12 godz., w wynajętych salach - przeprowadzono 156 godz. zajęć/warszt. oraz doradztwo 30 godz. Uczestnicy otrzymywali materiały edukacyjne, serwis kawowy i obiady. W KIS realizowano zatrudnienie wspierane w ramach prac społecznie użytecznych 6 uczest. (do XI.2018 uczest. wypracowali 1648 godz.). Reintegracja i aktywizacja w KIS przyczyniła się do nabywania umiejętności społeczno-zawodowych, m.in. zarządzania czasem, współpracy w zespole, umiejętności autoprezentacji, kształtowania postaw proaktywnych oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Kolejne zadanie - Szkolenie komputerowe dla 4 uczest. (80 godz., w okresie X.-XII.2018), prowadziła firma SERWISKOM M. Bojarczuk z Zamościa. W każdym dniu szkolenia uczest. mieli zapewniony sprzęt, materiały dydaktyczne, serwis kawowy i obiad. Do egzaminu końcowego ECDL Base przystąpiło 4 uczest. (12-13.XII.2018), zdały 3 osoby uzyskując Certyfikat ECDL Base. Na początku października kolejnych 5 uczest. zostało skierowanych na staże do pracodawców, z czego 4 je odbywa, z perspektywą podtrzymania w zatrudnieniu. Stażyści zostali ubezpieczeni NNW, wyposażeni w odzież ochronną i obuwie (koszty własne SNSwZ- organizatora). W rezultacie działań - przejście ścieżki reintegracji i aktywizacji uczest. w 2-Edycji, pracodawcy  zatrudnili 3 absolwentów KIS.

 

Komunikacja pomiędzy Partnerami proj. jest prawidłowa. W zależności od posiadanych środków finansowych personel proj. otrzymał wynagrodzenia za pracę/ dodatki do wynagrodzeń, stosownie do ponoszonych kosztów bezpośrednich. Realizacja proj. przebiega zgodnie z Harmonogramem proj. oraz umożliwia godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41