Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018" w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - Nowy wymiar 2020" w okresie  maj-grudzień 2018. W ramach projektu 12 uczest. Klubu Integracji Społecznej (bezrobotni mieszkańcy Zamościa) brało udział w formach aktywnej integracji i aktywizacji (łącznie 52 dni).

Podczas zajęć/warsztatów uczestnicy nabywali m.in. kompetencje społeczne (odpowiedzialność, sumienność w życiu osobistym/ zawodowym, umiejętność pracy w zespole, komunikacji, kreatywności, przedsiębiorczości społecznej). Byli motywowani do podjęcia zatrudnienia oraz zmiany postawy z roszczeniowej na proaktywną. Oferowano im usługi doradcze - indywidualne i grupowe. W każdym dniu zajęć/warsztatów KIS zapewniało uczestnikom serwis kawowy/ kanapkowy, poczęstunek, materiały edukacyjne, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo socjalne. Został przeprowadzony kurs komputerowy ECDL (80 godz.), podczas którego uczestnicy nabywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi komputera - zakończony egzaminem.

W okresie lipiec-listopad Stowarzyszenie było organizatorem prac społecznie użytecznych (PSU) u Partnerów zadaniowych w: PGK Sp. z o.o. (Cmentarz Komunalny), Zespół Szkół Ponadgimnazjal. Nr 1 Ekonomik, Kuchnia społeczna MCPR, Przedszkole Miejskie Nr 12. Uczestnicy w ramach zatrudnienia wspieranego wykonywali prace społecznie użyteczne (PSU), oraz staże i roboty publiczne (zostali wyposażeni w odzież i obuwie ochronne). Za pracę otrzymywali świadczenia pieniężne/ stypendia, które stanowiły realny wzrost w dochodach - w budżecie osobistym/ rodzinnym uczest. Znaczący udział w partycypacji kosztów zadania wniósł Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oraz Prezydent M. Zamość.

W ramach zewnętrznych form integracji uczestnicy z opiekunem odbyli wizytę studyjną w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, zorganizowano dla nich wyjście do kręgielni i kina, wzięli też udział w pikniku rodzinnym połączonym z konkursami i nagrodami rzeczowymi. Efektywność zatrudnieniowa - 2 absolwentów pracuje i 1 realizator w KIS.


Równolegle od września odbywały się spotkania II grupy w ramach prowadzonej Kawiarenki dyskusyjnej - 9 osobowa "grupa robocza" przedstawicieli lokalnych instytucji i Partnerów. Podczas spotkań/warsztatów diagnozowano przyczyny i skutki wykluczenia społecznego/ bezrobocia w Zamościu. Wypracowano wspólne cele i zadania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób potrzebujących. Stanowiły, podstawę do opracowania i wydania informatora Kompendium wiedzy- Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Zamościu.

 

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu kontynuu...

l

ll

Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu w okresie od czerwca do listopada 2018 realizowało, we współpr...

Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

Stowarzyszenie zrealizowało partnerski projekt "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku loka...

 • Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  Czwartek, 21. Marzec 2019 21:18
 • l

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • ll

  Piątek, 22. Luty 2019 20:51
 • Współpraca SNSwZ z PUP w Zamościu i Ośrodkami Pomocy Społecznej w 2018 r.

  Piątek, 22. Luty 2019 20:44
 • Co w Klubie Integracji Społecznej w Zamościu?

  Piątek, 22. Luty 2019 20:41