Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zainteresowane o zmianie adresu siedziby SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej (KIS) od dnia 07.05.2021 - nowy adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 11, budynek Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

W pierwszym kwartale br. Stowarzyszenie wraz z MCPR w Zamościu rozliczało się z realizacji partnerskiego projektu "Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia" w ramach 11.1 RPO WL na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przed WUP w Lublinie- Instytucją Pośredniczącą. W czasie 3,5 roku realizacji - wsparciem i aktywizacją objęto łącznie 62 osoby potrzebujące (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo). Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej 42 uczestników KIS, w 4 Edycjach obejmowała m.in. zajęcia/warsztaty/doradztwo/zewnętrzne formy integracji (śred. 400 godz./Edycję), kurs komputerowy z egzaminem ECDL Base lub szkolenie zawodowe, prace społecznie użyteczne u Partnerów zadaniowych oraz staże u pracodawców (5 m-cy/Edycję) z podtrzymaniem w zatrudnieniu.

W rezultacie partnerskich działań osiągnięto: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 33 osoby (26K+7M), Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 20 osób (16K+4M). Z efektywnością zatrudnieniową (pomiar 30.12.2020) = 37 % (zakładany 25% poziom) i efektywnością społeczno-zatrudnieniową (pomiar 28.02.2021) = 75,93% (zakładany 60% poziom).

W wyniku rozliczenia merytorycznego i finansowego SNSwZ (Partner wiodący) i MCPR uzyskali absolutorium w dniu 26 marca 2021 r.

Trwałość i wpływ rezultatów projektu: przez 2 lata po jego zakończeniu SNSwZ w partnerstwie z MCPR i PUP w Zamościu (umowa partnerska) w latach 2021-2022 nadal będzie prowadziło KIS z realizacją kompleksowych programów reintegracji społecznej i aktywizacji na rzecz osób określonych ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 2003 roku - z użyciem kontraktów socjalnych i Indywidualnych planów działania oraz stosowaniem zasady równości szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju - na każdym etapie realizacji usług reintegracji w Klubie Integracji Społecznej.

SNSwZ będzie kierowało uczestników/absolwent. KIS do zatrudnienia wspieranego (prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne) oraz rekomendowało do dalszego wsparcia w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.

Za współpracę i pomoc dziękujemy uczestnikom/absolwentom, partnerom i realizatorom projektu, w szczególności pracownikom socjalnym i kierownictwu MCPR w Zamościu.

Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS) w 2021 roku wsparte dotacją Prezydenta Miasta Zamość, we współpracy z MCPR i PUP w Zamościu oraz Partnerami zadaniowymi: Przedszkola Miejskie Nr 7, 10 i 12 są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, w tym organizacja pracy, spotkań, zajęć, etc.

DZIAŁANIA w KIS:

I.1 Aktywna integracja i motywacja- Reintegracja społeczno-zawodowa: prowadzenie zajęć/warsztatów/doradztwa wg "Ramowego Programu reintegracji w KIS" 100h (wtorki/ środy) dla I grupy 5 uczest., w okresie 02.02.-17.07.2021 (kontrakty socjalne, wdrażanie IPD);

I.2 Zewnętrzne formy integracji - wyjście grupowe: kręgle, wieża widokowa Zamościa, kino - uwarunkowane obostrzeniami epidemiologicznymi (Rozporządzenia MZ, GIS);

I.3 Zatrudnienie wspierane - Reintegracja zawodowa w KIS; organizacja i prowadzenie prac społecznie użytecznych (PSU) u Partnerów zadaniowych (czwartki/piątki/poniedz.). PSU wykonywane przez 5 uczest. w wymiarze 10 godz./tydzień, w okresie od 18.02.2021 i nadal.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00