Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno-zawodowej we współpracy z 5 Partnerami, w okresie od 01.01.2021 do  31.12.2021r. Funkcjonowanie Klubu oparte na pracy specjalistów, w tym pracy społecznej członków organizacji było wspierane środkami z dotacji Prezydenta Miasta Zamość pn. Wsparcie działań  w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej (42000,0 zł). W ramach KIS, realizowało zadanie publiczne w celu zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta Zamość, poprzez aktywną reintegrację społeczną i aktywizację zawodową 10 osób, w aktualizowanej formule - cel osiągnięty w stopniu poprawnym. Na potrzeby realizacji zadania  w KIS zatrudniono specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem na umowy zlecenia ze składkami ZUS i zaliczkami PIT, którzy pracowali na rzecz realizacji działań merytorycznych i administracyjnych, obsługę księgową prowadziło BJT Sp.z o.o. w Zamościu. W ramach promocji, w korytarzu wynajmowanego lokalu ustawiono baner informacyjny, kolportowano ulotki z ofertą usług reintegracji KIS, na www.nowa-szansa.pl zamieszczono materiały informacyjne. Działania proj. dla 5 uczest. I-grupy prowadzone od 07.01.2021 do 17.07.2021, dla kolejnych 5 uczest. II-grupy od 19.07.2021 do 28.12.2021 r. Rekrutację kandydatów (klienci pomocy społecznej) prowadzono we współpracy z pracownikami socjalnymi MCPR i pracownikami CIS, poprzedzone spotkaniami indywidualnymi przy  zachowaniu reżimu sanitarnego. Wsparcie  i usługi reintegracji społeczno-zawodowej prowadzono wg ?Ramowego programu reintegracji  w KIS? we wtorki i soboty, w godz. 8.30-12.30. W każdym dniu zajęć uczest. otrzymywali serwis kawowy i obiad na wynos, materiały szkoleniowe oraz środki higieny np. maski ochronne FFP2. W ramach Aktywnej integracji i motywacji - zatrudnieni specjaliści przeprowadzili z I i II grupą odpowiednio 112+100h zajęć/warszt. i 7+4h doradztwa indywid./grup., w tym 77h zajęć i doradztwa w ramach pracy społecznej członków organizacji. Zewnętrzne formy integracji realizowane poprzez wyjścia grupowe uczest z opiekunem (15.06. i 07.09.2021) na wieżę widokową przy Kolegiacie i do ?Domu Restauracyjnego Morando? z konsumpcją pod parasolem oraz wizytę studyjną w CIS w Zamościu (24.11.2021). Organizowano i prowadzono zatrudnienie wspierane w formie prac społecznie użytecznych (PSU) u 3 Partnerów zadaniow. - Przedszkola Miejskie Nr 7, 10 i 12 (praca 10h/tydz., we czwartki i piątki). PSU dla uczest. organizował Koordynator, Instruktor reintegracji społecz.-zawod. monitorował ich aktywność przedszkolach i naliczał świadczenia za wykonaną pracę. PSU wykonywało: 5+5 uczest. (I i II grupa) w okresach: 16.02.- 09.07.2021 i 26.08.-22.12.2021- łącznie przepracowali 1000+750 godz. Pięciu uczest. zostało absolwentami KIS, otrzymali zaświadczenia zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym i zostali rekomendowani do dalszego wsparcia i aktywizacji w Centrum Integracji Społecznej, za pośrednictwem MCPR w Zamościu. W powiązaniu do zakresu usług reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzyskano efekty bezpośrednie:

 

 • wsparciem i aktywizacją objęto 10 uczest., z liczbą zajęć/warsztat./doradztwa 223 godz.;
 • zewnętrzne formy integracji: wizyta studyjna do podmiotu ekonomii społecz., wyjścia grup. 3;
 • przepracowane godz. prac społecznie użytecznych przez 10 uczest.: 1750 godz.;
 • liczba osób, status po przejściu ścieżki w KIS: 5 absolwentów, oraz pracujących po KIS: 0 osób.

 

Stagnacja na lokalnym rynku pracy, rosnąca inflacja i wyższe koszty życia w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przyniosły i przynoszą rosnące trudności w znalezieniu zatrudnienia. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na zmianę społeczną uczestników: 7 osób podwyższyło poziom kompetencji społeczno-zawodowej z obniżeniem postawy roszczeniowej na bardziej aktywną, u większości nastąpił wzrost samodzielności z poprawą funkcjonowania w lokalnym środowisku: podnieśli samoocenę, poprawili swoją sytuację materialną i życiową. Wzmocnili motywację do podjęcia zatrudnienia, 5 uczest. zostało przygotowanych i rekomendowanych do dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Zamościu.  Rok 2021 to okres trudnej sytuacji związanej z pandemią SARS-CoV-2, przy niskim poziomie wyszczepienia lokalnego społeczeństwa - można stwierdzić, że nie był przyjazny rozwojowi SNSwZ, w zakresie funkcjonowania i prowadzenia usług reintegracji społeczno-zawodowej dla osób określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Złożyły się na nie: przeprowadzka Stowarzyszenia i KIS z ul. Św. Piątka do budynku Centrum Integracji Społecznej w Zamościu na ul. Szczebrzeską 11 (umowa najmu 04.05.2021); sytuacje życiowe i zdrowotne prowadzących Klub oraz części uczestników; nie pozyskano środków zewnętrznych, np. w konkursie MRiPS.

 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00