Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Archiwum Podsumowanie Projektu "Spółdzielczość - moją szansą"

Podsumowanie Projektu "Spółdzielczość - moją szansą"

Email Drukuj PDF
W dniu 25 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Hotelu ALEX 
w Zamościu
odbyła się konferencja podsumowująca realizację partnerskiego projektu ?Spółdzielczość ? moją szansą? dofinansowanego z EFS w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL. Spotkanie podsumowujące realizację projektu zebrało 60 osób: przedstawicieli samorządu, rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli uczestników projektu z Puław, Chełma, Zamościa i Janowa Lubelskiego.

 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów i praktyków 
z regionu oraz Poznania, prelegentami byli:
Przemysław Piechocki Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Paweł Wiśniewski Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy ?HUMANUS?, Michał Mart Prezes Spółdzielni Socjalnej SOCPROJEKT w Chełmie, Waldemar Pasik Prezes Spółdzielni BŁYSK w Łukowie, Halina Rycak Dyrektor MCPR Zamość i Agnieszka Bucior Lider założycieli Spółdzielni Socjalnej CASUS w Zamościu
Celem konferencji było przedstawienie partnerskich działań SNSwZ- Lidera projektu i FAO- Partnera projektu oraz osiągniętych rezultatów,
podsumowanie 13-miesięcznej pracy i zaprezentowanie inicjatyw podejmowanych na rzecz ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej w regionie.
Konferencję prowadziła Monika Dominik z Fundacji Aktywności Obywatelskiej - Partnera projektu, która w imieniu realizatorów podsumowała merytoryczne działania projektowe w odniesieniu do głównych założeń i osiągniętych rezultatów. Realizacja projektu odbywała się w dwóch etapach: do grudnia 2009 wspierano 4 spółdzielnie Lubelszczyzny, od czerwca 2009 do kwietnia 2010 wsparciem objęto 5 grup osób bezrobotnych z
Łukowa, Puław, Chełma, Zamościa i Janowa Lubelskiego.


Dzisiejsza konferencja podsumowuje to, co wspólnym wysiłkiem uczestników, realizatorów i różnych instytucji na Lubelszczyźnie udało się osiągnąć w trakcie realizacji projektu ?Spółdzielczość- moją szansą? powiedział Kazimierz Wojtowicz - koordynator projektu, rozpoczynając konferencję.
Niezwykle interesująca oka
zała się prezentacja Przemysława Piechockiego - prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielczości Socjalnej z Poznania, który przedstawił perspektywy i rozwój spółdzielczości socjalnej w kilku regionach Polski. Na przykładzie ?dobrej praktyki? przedstawił pomocniczość samorządu, który przyjaźnie postrzega spółdzielnię socjalną przy zamówieniach publicznych stosując specjalne preferencje - tzw. ?klauzule społeczne?, oraz zaprezentował film.
W swoim wystąpieniu Michał Mart - Spółdzielnia SocProjekt, wskazał na bariery w rozwoju chełmskiej spółdzielni, wynikające z niedostatecznego wsparcia i pomocniczości ze strony samorządu lokalnego oraz instytucji otoczenia biznesu istotnych dla funkcjonowania i pozyskiwania zleceń, przekładające się na zatrudnienie spółdzielców.
Wypowiedź Haliny Rycak - dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zobrazowała działania aktywnego wsparcia osób potrzebujących przez instytucję pomocy społecznej oraz w obszarze aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działaniach partnerskich, m.in. ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu.
Członkowie nowo tworzonej Spółdzielni Socjalnej Casus z Zamościa dziękowali realizatorom projektu, kierownictwu i pracownikom MCPR za wsparcie, możliwość podjęcia i wykonania pierwszego zlecenia usługowego przez spółdzielców - renowacja 10 pomieszczeń w budynku Filii Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Organizatorzy konferencji stworzyli przestrzeń do wymiany doświadczeń i odpowiedzi na pytanie ?Jaką rolę w rozwoju spółdzielczości socjalnej odgrywają organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej a także rynku pracy??.
Zainteresowani, a było ich wielu, otrzymali niezbędne materiały promocyjno-informacyjne, rozmawiali z ekspertami dysponującymi wiedzą związaną z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnej ?na co dzień?.
Dyskusja prowadzona na sali, a także kuluarowe rozmowy obrazowały różnicę poglądów spółdzielców (którzy chcieliby sięgnąć po zlecenia lub granty możliwie najszybciej i najprościej) oraz urzędników (wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej). Obie strony miały praktyczne uwagi, mimo wspólnego celu, o którym mówcy, często wspominali. Wszystkim chodzi o to samo: o rozwój polskiej gospodarki społecznej, również o aktywne przeciwdziałanie bezrobociu i bierności zawodowej przy wykorzystaniu finansowego wsparcia oferowanego przez programy operacyjne FIO 
i POKL, adresujące dotacje także do podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielców socjalnych.
Konferencja była również okazją do podziękowania wszystkim Partnerom za wysiłek włożony w realizację zadań projektowych oraz wprowadzanie w życie pomysłów ukierunkowanych na efektywny rozwój spółdzielczości socjalnej. Prelegenci zostali obdarowani upominkami.

Projekt partnerski ?Spółdzielczość ? moją szansą?:


 • realizowany w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej z PO Kapitał Ludzki,
 • dotacja 359 010,00 PLN,
 • realizacja od lutego 2009 do kwietnia 2010 r.,
 • cel projektu - rozwój instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na Lubelszczyźnie, w tym wzrost umiejętności samodzielnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, wzrost wiedzy i nabycie kwalifikacji w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • zrekrutowano 111 osób, z czego projekt ukończy 89 osób (do grudnia 2009 - ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 
  17 spółdzielców),
 • w ramach projektu przeprowadzono działania promocyjno-informacyjne: 12 spotkań informacyjno- rekrutacyjnych, dwa seminaria nt. spółdzielczości socjalnej, piknik ?Ekonomia społeczna na fali?, Konferencja podsumowująca,
 • w ramach OWSS Zamość przeprowadzono 3-dniowe seminarium edukacyjno-integracyjne w Krasnobrodzie, z wyjazdem studyjnym do Wspólnoty EMAUS Krężnica Jara (wrzesień 2009),
 • wsparciem objęto 4 funkcjonujące spółdzielnie socjalne Lubelszczyzny,
 • zrealizowano 138 godz. szkoleniowych dla spółdzielców i 384 godz. dla osób zainteresowanych spółdzielczością,
 • usługi doradcze są w trakcie realizacji, na dzień 25.03.2010, udzielono łącznie 124 godz. doradztwa dla uczestników projektu, 
  z czego 40 godz. dla spółdzielców,
 • pracę podjęło 10 uczestników projektu, w tym 7 w ramach zatrudnienia wspieranego,
 • produktem działań SNSwZ- Lidera i FAO- Partnera oraz innych, wartością dodaną projektu jest utworzenie: Spółdzielni Socjalnej SocProjekt w Chełmie (25 listop. 2009), Spółdzielni Socjalnej Casus w Zamościu (złożony wniosek o rejestrację do Sądu Gospodarcz. XI Wydz. KRS w Lublinie).
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą projekt "Spółdzielczość - moją szansą"
POBIERZ PREZENTACJĘ

Projekt ?Spółdzielczość ? moją szansą? realizowany w okresie
luty 2009 r. - kwiecień 2010 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

W 2022 roku, planowane są nowe i trudne przedsięwzięcia oraz realizacja zadań publicz.: SNSwZ w...

Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

Stowarzyszenie prowadziło Klub Integracji Społecznej (KIS), świadczyło usługi reintegracji społeczno...

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu nr KRS: 0000257139 informuje partnerów, instytucje, osoby zai...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

Dobiega końca realizacja zadania publicznego "KIS klucz do lepszego życia" - Priorytetu I Usługi r...

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu pańs...

 • Planowana działalność SNSwZ oraz Klubu Integracji Społecznej w 2022 r.

  Wtorek, 25. Styczeń 2022 10:13
 • Realizacja zadań statutowych SNSwZ w 2021 r.

  Poniedziałek, 24. Styczeń 2022 13:40
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu

  Środa, 19. Maj 2021 21:03
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa - aktualizacja

  Środa, 30. Grudzień 2020 00:00
 • Projekt partnerski SNSwZ "KIS- klucz do lepszego życia" 2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa

  Piątek, 02. Październik 2020 00:00