Debata publiczna: ,,Ekonomia solidarności - WARTO CZY NIE WARTO!"

Piątek, 19. Listopad 2010 19:05 Nowa Szansa
Drukuj
W dniu 17 listopada br. przeprowadzono debatę publiczną: ,,Ekonomia solidarności ? WARTO CZY NIE WARTO!? w Osiedlowym Domu Kultury Okrąglak w Zamościu. Spotkanie dyskusyjne zostało zorganizowane
w ramach realizacji zadania Prezydenta Miasta Zamościa ,,Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość w roku 2010?, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFS.
Zaproszenia do udziału w debacie skierowano do przedstawicieli
3 sektorów, w tym do osób, instytucji i organizacji angażujących się
w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób bezpośrednio zainteresowanych poruszaną problematyką.

Zgromadzonych gości, aktywnych uczestników zadań realizowanych przez Stowarzyszenie NOWA SZANSA w Zamościu (SNSwZ) powitali: Kazimierz Wojtowicz Koordynator Pal?2010 i Małgorzata Żołyńska Z-ca Dyrektora MCPR.

Nad merytoryczną stroną przebiegu debaty czuwała p. Ewa Szczepańska- Prezes Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu, która rozpoczęła debatę od przedstawienia tezy wyjściowej:
NIE jesteśmy solidarni z osobami wykluczonymi społecznie, za MAŁO angażujemy się w rozwój podmiotów gospodarki społecznej i budowanie przyjaznego środowiska do ich tworzenia.

 

Uczestnikom debaty zaoferowano wybór: zgadzam się z postawioną tezą, nie zgadzam się bądź przystępuję do grupy, która nie ma jeszcze określonego zdania. Prowadząca debatę koncentrowała wypowiedzi zwolenników i przeciwników postawionej tezy z podaniem argumentów. Podnoszono słowa o angażowaniu się i codziennej pracy SNSwZ, które od początków swojej działalności realizuje zadania przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, np. funkcjonowanie KIS i rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Były głosy, mówiące o niewystarczającym zaangażowaniu i rozwiązaniach systemowych, których trzeba oczekiwać od rządu, administracji a nawet od samorządu. Znalazły się też osoby, które dostrzegają sprzyjający klimat i miejsce dla podmiotów ekonomii społecznej oraz partnerskich działań podnoszących jakość życia mieszkańców.
Osoby, głównie długotrwale bezrobotne swoje niezdecydowane stanowisko wiążą z trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną, brakiem środków finansowych na zaspokojenie pilnych potrzeb i brakiem dalszego wsparcia po okresach wzmożonej aktywizacji, np. po ukończonych kursach, programach reintegracji, gdzie nie widać istotnego efektu w postaci zatrudnienia.

Zwracano uwagę na potrzebę ścisłej współpracy, współdziałania międzysektorowego i konieczność wprowadzania bardziej elastycznych form wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, np. możliwość częściowego odpracowania zobowiązań finansowych właścicielowi mieszkania (czynsz mieszkaniowy) bez utraty świadczeń pomocy społecznej. Kierownictwo MCPR Zamość zaznacza podejmowanie aktywnych działań w tym, przykładami jest wsparcie finansowe w wysokości po 10 tyś. złotych dwóch założycieli Spółdzielni Socjalnej Casus a do rodzin potrzebujących wsparcia docierają pierwsi asystenci rodzin. Praktyka prac społecznie użytecznych jednych cieszy, że są one dla osób zagrożonych wykluczeniem dostępnym istotnym instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej, innych smuci, bo uważają, że powinny być prowadzone na szerszą skalę. Znajdą się też tacy pracodawcy, którzy rozważają możliwości wprowadzenia np. form zatrudnienia wspieranego. Tego rodzaju spotkania pozwalają uwypuklać potrzeby środowiska lokalnego, inicjować nowe ruchy i są dla wszystkich ?kopalnią wiedzy?, jak określiła p. Iwonna Stopczyńska Z-ca Prezydenta Miasta Zamość.
Padło wiele głosów dla poparcia tezy, wstrzymujący się od podjęcia decyzji próbowali najpierw usłyszeć swój wewnętrzny głos nt. oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej i własnych odczuć czy jesteśmy solidarni, czy wszyscy z osobami wykluczonymi społecznie i w jakich działaniach to się przejawia.W podsumowaniu, uczestników debaty zaproszono by usiedli w grupie, z której poglądami najbardziej się utożsamiają. Nasuwającym wiele refleksji faktem jest, że wiele z osób na koniec zasiadło w grupie, która NIE MA ZDANIA.
Nie mam zdania w postawionej problematyce - dla organizatorów debaty jest: znaczącym nośnikiem informacji, że jeszcze wiele w obszarze ekonomii społecznej w Zamościu i w Polsce jest do zrobienia, ciągle wymaga to szerszego ujęcia i pracy nad podnoszeniem poziomu wiedzy, świadomości oraz informacji o ekonomii społecznej. Warto zaznaczyć, że poczęstunek cateringowy spotkania przygotowała od niedawna funkcjonująca Spółdzielnia Socjalna CASUS z Zamościa, dla której catering był debiutancką usługą.